Quảng Nam tổng rà soát hồ sơ đánh giá tác động môi trường tại các đồ án quy hoạch

17-11-2021 15:51

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc rà soát hồ sơ, thủ tục đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối giới với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại thời điểm phê duyệt đồ án quy hoạch thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhưng chưa tổ chức thực hiện, hoặc thực hiện chưa đảm bảo, hoặc đã thực hiện mà trong quá trình triển khai có phát sinh bất cập, hạn chế do chưa đánh giá hết tác động trong mối liên hệ vùng để yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Quảng Nam tổng rà soát hồ sơ đánh giá tác động môi trường tại các đồ án quy hoạch

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao các Sở, Ban, ngành, địa phương chủ động rà soát các đồ án quy hoạch do cơ quan tổ chức lập hoặc chủ trì thẩm định nhưng chưa thực hiện đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường nêu trên, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đảm bảo theo tiến độ yêu cầu.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, việc rà soát lần này là nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường trước khi phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đóng